privacy

PRIVACY-en COOKIEVERKLARING 

door TAXIBEDIJF STENFERT VOF, kantoorhoudend Blekerslaan 77 te 2282PB Rijswijk,
met Kamer van Koophandel nummer  27.136.211, hierna te noemen TAXIBEDRIJF STENFERT.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens TAXIBEDRIJF STENFERT verzamelt, verwerkt en voor welke doeleinden dit wordt gedaan en wat haar cookiebeleid is. 

ALGEMEEN

TAXIBEDRIJF STENFERT respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website  www.taxistenfert.nl haar klanten en andere relaties.
TAXIBEDRIJF STENFERT gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van TAXIBEDRIJF STENFERT te maken hebben.
TAXIBEDRIJF STENFERT houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt. 

PERSOONSGEVENS 

In het kader van de dienstverlening van TAXIBEDRIJF STENFERT of wanneer u anderszins contact heeft met TAXIBEDRIJF STENFERT bijvoorbeeld e-mail of het boekingsformulier, legt TAXIBEDRIJF STENFERT de door u opgegeven gegevens vast.
TAXIBEDRIJF STENFERT bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. 

TAXIBEDIJF STENFERT gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening,
met inbegrip van het uitvoeren 
van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.
Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.
In uitzonderingsgevallen kan dit wel gebeuren, voorbeelden hiervan zijn wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met TAXIBEDIJF STENFERT of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van TAXIBEDIJF STENFERT naar de aard van het contact noodzakelijk is, deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

U kunt ten alle tijden de website van TAXIBEDIJF STENFERT anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met TAXIBEDIJF STENFERT te delen. 

BEVEILIGING 

TAXIBEDIJF STENFERT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige  verwerking  van persoonsgegevens.
Enkele van deze maatregelen zijn: de website van TAXIBEDIJF STENFERT is beveiligd met een SSL-certificaat en de toegang tot elektronische systemen is  beveiligd met een wachtwoord, deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

COOKIES

TAXIBEDIJF STENFERT maakt gebruik van cookies om de
website van TAXIBEDIJF STENFERT  beter te laten te functioneren, deze functionele cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.
Derden hebben geen toegang tot de door TAXIBEDIJF STENFERT geplaatste cookies.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken  van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  info@taxistenfert.nl.
U heeft ten alle tijden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen, TAXIBEDIJF STENFERT behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen  aan te brengen in deze  privacyverklaring.